ตรวจสอบผลการเรียน

รายงานผลการเรียน นักศึกษา  ระดับ ปวช, และ ปวส.

รายงานผลการเรียน นักศึกษา
ปวช ภาคเรียนที่ 2/2556

 ปีที่ 1
 ปีที่ 2
 ปีที่ 3
 การตลาด พต.1/1 การขาย พข.2/1 
 การบัญชี พบ.1/1 การบัญชี พบ.2/2 เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ชก.3/1
 การบัญชี พบ.1/2
 ช่างยนต์ 3/1-2
 การโรงแรม กร.1/1
 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ พค.2/2 บัญชี.3/2
 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ พค.1/1 เครื่องกลอุตสาหกรรม ชกอ.2/1-2 กข.3/1
 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ พค.1/2  ชกอ.3/1-2
 ชก.1/1-2 (ทวิ) เชื่อมโลหะ ชช.2/1ชช.3/1
ชกส.1/1 ยานยนต์ ชย.2/1-2ชฟ.3/1-2
ชกอ.1-1-2 ยานยนต์ ชย.2/3-4 ชอ.3/1-2
 ชช.1/1อิเล็กทรอนิกส์ ชอ.2/1-2พค.3/1
 ชฟ.1/1-2
 พค.3/2
 ชย.1/1-2 ชฟ.2/1-2พบ.3/1
 ชย.1/3-4 พบ.2/1พบ.3/2
 ชอ.1/1-2  


รายงานผลการเรียน นักศึกษา

ปวช ภาคเรียนที่ 1/2556
 ปีที่ 1
 ปีที่ 2
 ปีที่ 3
 การตลาด พข.1/1 การขาย พข.2/1 คอมพิวเตอร์ พค.3/1
 การบัญชี พบ.1/1 การบัญชี พบ.2/2 เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ชก. 3/1
 การบัญชี พบ.1/2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ พค.2/1 ช่างยนต์ 3/1-2
 การโรงแรม กร.1/1 (ทวิภาคี) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ พค.2/2 พค.1/2 บัญชี 3/2
 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ พค.1/1 เครื่องกลอุตสาหกรรม ชกอ.2/1-2 
 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ พค.1/2 เครื่องมือกลฯ ชก.2/1 
 ชก.1/1-2 (ทวิ) เชื่อมโลหะ ชช.2/1 
ชกส.1/1 ยานยนต์ ชย.2/1-2 
 ชกอ.1/1-2 ยานยนต์ ชย.2/3-4 
 ชช.1/1 อิเล็กทรอนิกส์ ชอ.2/1-2 
 ชฟ.1/1-2 อิเล็กทรอนิกส์ ชอ.2/3 
 ชย.1/1-2  
 ชย.1/3-4  
 ชอ.1/1-2  

ปวส ภาคเรียนที่ 1/2556